Letter from NWS to Luster Kommune Dec. 9, 2009

[Rough translation of the Swedish original, posted below.]
 
***

To Erling Bjørnetun, kultursjef in Luster kommune.
On behalf of the Nordic Wittgenstein Society, we hereby express our strong support for the plans that Luster kommune would acquire and preserve the site of Ludwig Wittgenstein's hut above Eidsvatnet in Skjolden. Such a decision would be a cultural achievement of lasting importance from a global, European, Nordic and local perspective.

Of the Nordic countries it was to Norway Wittgenstein had the strongest ties: he himself has stated that it was during his stay in Skjolden he received his most groundbreaking ideas. His thinking has played and continues to play a central role in philosophy, humanities in general and the cultural debate in the entire Nordic region. As an expression of this the Nordic Wittgenstein Society was founded in spring 2009 to promote research related to Ludwig Wittgenstein's philosophy and works and to provide a forum for Nordic research groups and individuals interested in this research area.

The Wittgenstein site is not only an important monument in itself, it would provide a natural reason to locate future workshops and conferences related to Wittgenstein and other philosophical themes to Skjolden.

The Nordic Wittgenstein Society looks confidently forward to Luster kommune's decision in the matter.

On behalf of the Nordic Wittgenstein Society

Lars Hertzberg, Chair
professor emeritus in philosophy at Åbo Akademi University

Yrsa Neuman, Secretary
MA, research student in philosophy at Åbo Akademi University

***

The letter sent (in Swedish)

  Till Erling Bjørnetun, kulturchef i Luster kommun.

  På Nordiska Wittgensteinsällskapets vägnar vill vi härmed uttrycka vårt starka stöd för planerna att Luster kommun skulle förvärva och bevara Ludwig Wittgensteins tomt ovanför Eidsvatnet i Skjolden. Ett sådant beslut skulle innebära en kulturgärning med varaktig betydelse ur internationellt, europeiskt, nordiskt och lokalt perspektiv. 

  Wittgenstein hade de starkaste banden till Norge bland de nordiska länderna: han har själv uppgett att det var under sina vistelser i Skjolden han fått sina mest banbrytande idéer. Hans tänkande har spelat och spelar fortsättningsvis en central roll för filosofin, för andra humanistiska ämnen och för kulturdebatten i hela Norden. Som ett uttryck för detta grundades Nordiska Wittgensteinsällskapet våren 2009 för att främja forskning anknuten till Ludwig Wittgensteins filosofi och verk och för att utgöra ett forum för nordiska forskargrupper och individer intresserade av detta forskningsområde. 

  Wittgensteins tomt utgör inte bara ett betydelsefullt minnesmärke i sig, den skulle ge en naturlig anledning till att också i framtiden förlägga seminarier och konferenser med anknytning till Wittgenstein och andra filosofiska teman till Skjolden.

  Nordiska Wittgensteinsällskapet ser med tillförsikt fram emot Luster kommuns beslut i ärendet.

  På Nordiska Wittgensteinsällskapets vägnar

  Lars Hertzberg, ordförande
professor emeritus i filosofi vid Åbo Akademi

  Yrsa Neuman, sekreterare
FM, forskarstuderande i filosofi vid Åbo Akademi

http://www.nordicwittgensteinsociety.org/

No comments:

Post a Comment